Umów wizytę
Home Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
wstecz

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z GABINETÓW w PsychoCare

 

Definicje:

Najemca – podmiot dokonujący rezerwacji gabinetu.

Uczestnik/ Klient – osoba korzystająca z oferty Najemcy.

Wydarzenie – przedsięwzięcie realizowane przez Najemcę w PsychoCare, np. spotkanie, sesja indywidualne, szkolenie, warsztaty.

Rezerwacja – polecenie dostarczenia usługi w postaci gabinetów do użytku na cele własne Najemcy.

PsychoCare – obiekt mieszczący się przy ul. Rzeczypospolitej 8 w Gdańsku.

Wynajmujący – PsychoCare Anna Szymborska, ul. Przytulna 20B/13, 80-176 Gdańsk, właściciel marki PsychoCare, posiada tytuł prawny do lokalu.

Gabinet – pomieszczenia będące w dyspozycji PsychoCare, przeznaczone do organizacji Wydarzeń.

Inne pomieszczenie – pomieszczenia łazienek i toalet, znajdujące się poza gabinetami PsychoCare, przeznaczone do użytkowania przez wszystkich najemców budynku.

Strefa Wspólna – przestrzeń w PsychoCare przeznaczona do wspólnego korzystania przez Najemców i ich Klientów, pełni rolę poczekalni.

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z PsychoCare wynajmowanych Gabinetów.

 

 

§  1

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu Gabinetów obowiązuje wszystkich Najemców i Uczestników Wydarzeń na terenie PsychoCare.
 2. Wynajem Gabinetu może nastąpić tylko w celu zorganizowania określonego Wydarzenia. Najemca nie ma prawa wynajmować, użyczać lub udostępniać wynajmowanej powierzchni osobom trzecim.
 3. W ramach wynajmu Gabinetów Najemca ma prawo do współkorzystania z innymi Najemcami ze Strefy Wspólnej oraz innych pomieszczeń niebędących Gabinetami.
 4. Każdy Najemca może swobodnie korzystać z wynajętego Gabinetu, pod warunkiem, że nie narusza praw innych Najemców oraz nie podejmuje działań mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek lub dobre imię Wynajmującego.
 5. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż na terenie PsychoCare mogą być organizowane przez inne podmioty Wydarzenia w tym samym czasie.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Gabinetu, jeżeli charakter organizowanego wydarzenia jest sprzeczny z przepisami prawa lub w nie wpisuje się w charakter prowadzonej działalności.
 7. Wynajem Sal i Gabinetów może odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 08:00-21:00.

 

§ 2

Zasady rezerwacji/ płatność

 1. Rezerwacja Gabinetu odbywa się poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej www.iprocare.pl. W wyjątkowych sytuacjach rezerwacja może się odbyć poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem +48 600 60 80 81
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją przez Najemcę warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Bezpłatne anulowanie Rezerwacji możliwe jest nie później niż na 12h przed planowaną datą realizacji Wydarzenia.
 4. W przypadku anulowania przez Najemcę rezerwacji w terminie późniejszym niż przewiduje Regulamin, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę pełnymi kosztami wynajmu.
 5. Płatność za rezerwację odbywa się online za pośrednictwem strony www.iprocare.pl
 6. Zwrot płatności za odwołaną w terminie rezerwację nastąpi do trzech dni roboczych na konto najemcy i zostanie pomniejszony o prowizję operatora płatności online.

 

§  3

Przepisy porządkowe

 1. Gabinety udostępniane są w godzinach ustalonych przez Najemcę w Rezerwacji.
 2. Najemca powinien rozpocząć korzystanie Gabinetu nie wcześniej niż ustalona godzina rozpoczęcia najmu.
 3. Najemca oraz jego klienci, Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do punktualnego opuszczenia Gabinetu zgodnie z godziną ustaloną w rezerwacji.
 4. W przypadku przedłużenia pobytu w Gabinecie Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 5. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu Gabinetu w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym czasie.
 6. Zabrania się wynoszenia z Gabinetów sprzętu oraz elementów wyposażenia oraz instalowania innych urządzeń bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 7. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Gabinetów odpowiedzialność ponosi Najemca.
 8. Na terenie  PsychoCare obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 9. Najemca jest zobowiązany do:
  o   Przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynku.
  o   Utrzymania porządku i czystości.
  o   Usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych po zakończeniu wynajmu.
  o   Pozostawienia Gabinetu w takim stanie, w jakim została przekazany.
 10. Najemca odpowiada za swoich Klientów i Gości oraz szkody wyrządzone przez nich.
 11. Wynajmujący stworzył możliwość korzystania z przestrzeni bez obsługi, dlatego Najemca sam odpowiada za obsługę swoich Klientów.
 12. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy Najemcy oraz jego Klientów pozostawione na terenie PsychoCare.
 13. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z Wydarzeniem ponosi Najemca, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów Najemcy lub Uczestników Wydarzenia.

 

§  4

Postępowanie reklamacyjne


1. Najemca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, a w szczególności z tytułu:

a) niedotrzymania z winy Wynajmującego określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Wynajmującego;

b) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Wynajmującego lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: biuro@anna-szymborska.pl

3. Reklamacja może być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji.

4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 1 pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się Najemcę.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) imię, nazwisko albo nazwę, oraz adres zamieszkania albo siedziby Najemcy;

b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczenia.

6. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych określonych w punkcie 4, a ich podanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Wynajmujący wzywa Najemcę do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się Najemcę.

7. Wynajmujący potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 7 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

8. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

9. Odpowiedź zawiera rozstrzygnięcie o uznaniu, lub odmowie uznania reklamacji, a w przypadku odmowy również uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

§  5

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług jest PsychoCare Anna Szymborska, ul. Przytulna 20B/13, 80-176 Gdańsk; NIP: 945-177-01-01, REGON: 351497939
  Dane kontaktowe:
  Adres do korespondencji: ul. Morenowe Wzgórze 5/35, 80-283 Gdańsk
  Adres e-mail: biuro@anna-szymborska.pl
  Telefon: 600 60 80 81
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach wystawiania faktur za zrealizowane usługi. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne,  uniemożliwia złożenie Rezerwacji. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.anna-szymborska.pl
Kontakt
Skontaktuj się z nami!